IAGm logo 0
Днес в Министерството на Земеделието се сключи меморандум за сътрудничество между Изпълнителна Агенция по Горите(ИАГ) и 12 велоклуба в България, ориентирани към планинското колоездене, между които и велоклуб "Колоездене Перник" в мое лице. Основното нещо, което и много ме радва е, че вече колоездачите можем да създаваме туристически маршрути и да ги поддържаме. Можем и просто да поддържаме стари и забравени пътеки. Също така ще участваме и активно в опазването на нашата природа, чрез създаване на тясна връзка с местните горски стопанства, като ние ще бъдем техните очи на терен. В меморандума пише още:
"Ние, горепосочените Изпълнителна агенция по горите и велосипедни организации, заявяваме:
Планинското колоездене е екологична форма на туризъм с природосъобразен характер, близък до този на пешеходния туризъм. В това си качество той е обществено полезна дейност с голям потенциал за развитие и заслужава подобаващо третиране в законодателството, разграничаващо го от правилата, валидни за придвижване в горите с пътни превозни средства и моторни превозни средства от общ характер.
С цел максимално опазване на горските територии и облекчаване на достъпа на велотуристите до горите, както и за постигане на необходимата синхронизация на правилата, засягащи планинското колоездене с настоящата и бъдеща нормативна уредба, подписалите този меморандум поемат следните ангажименти:
1. Велосипедните организации по планинско колоездене се ангажират:
• Да сътрудничат на властите във всички форми на опазване на природата в горските територии и да подават своевременно сигнали за всички забелязани нарушения в българските гори;
• Да работят активно за повишаване на екологичната култура на планинските колоездачи;
• Да осигурят легитимни представители на всички формални и неформални срещи с ИАГ и държавните институции, на които са поканени и на които се коментират проблеми, касаещи управляването и опазването на горите или планинското колоездене;
• Да предоставят данни за велосипедните организации и информация в подходящ вид за маршрутите, които се използват при осъществяване на обществени или спортни мероприятия в горските територии;
• Да организират и извършват според възможностите си мероприятия за почистване и поддържане на определените веломаршрути. При необходимост от премахване на дървета, създаващи опасност за функционирането на определеното трасе или застрашаващи живота и здравето на хората да предприемат своевременни мерки за премахването им, съгласно съществуващата нормативна уредба.
• Да поставят и поддържат според възможностите си съответните маркировки и указателни табели спомагащи провеждането на обществени или спортни мероприятия в горските територии;
• При създаване на конфликт по отношение на определените веломаршрути с представители на други заинтересовани страни в рамките на горските територии, да подават своевременно сигнали до компетентните органи.
2. Изпълнителна агенция по горите да си сътрудничи с представителите на велосипедните организации в следните направления:
• Да уведомява своевременно велосипедните организации за всички предложения на изпълнителната власт за промени в закони или подзаконови нормативни актове, касаещи планинското колоездене;
• Да кани представители на велосипедните организации при обсъждане на текстовете в законодателството, които имат отношение към регламентирането на ползването на горските и други територии, в които се практикува планинско колоездене.
• Да изисква от планинските колоездачи отговорно отношение към спазването на законодателството, свързано с опазването на горите и горските територии;
• Да осигури адекватна и своевременна реакция при подаване на сигнали от страна на планинските колоездачи, свързани с бракониерството, незаконна сеч, пожари и всякакви нарушения на законодателството, свързано с управлението, стопанисването и опазването на горите, чрез извършване на проверки по подадени писмени сигнали, посредством телефон 112 и "Платформа за запазване на българската гора" (npo.iag.bg);
• Да съдейства при определянето и обособяването на веломаршрути в горските територии."

автор: Владислав Стоилов